23 اردیبهشت , 1397

گفته می شود کودکان مبتلا به اتیسم، از لحاظ برنامه ریزی سطح بالا و رفتارهای تنظیمی ، دچار یک نقص کلی هستند. تصور می رود این فرآیند ها که کارکردهای اجرایی نام دارند، تحت تاثیر نواحی پیشانی در مغز قرار دارند.

کارکردهای اجرایی ما را قادر می کنند از طریق بازداری از رفتارهای نامناسب، اقدام به اعمال متفکرانه ، تداوم در اجرای تکلیف، خود باز بینی، استفاده از بازخورد و انعطاف پذیری در تغییر توجه از یک تکلیف به تکلیفی دیگر، چارچوب حل مسئله موثر خویش را حفظ کنیم.

کودکان و افراد بالغ مبتلا به اتیسم، از لحاظ برنامه ریزی و سازمان دهی، تغییر گرایش های شناختی به آمایه های جدید شناختی، جدا شدن از محرک های برجسته، پردازش اطلاعات در محیط های بدیع و غیرمنتظره و تعمیم اطلاعات کسب شده قبلی به موقعیت های جدید ، دچار مشکل هستند.

یک نقص شناختی کلی که تصور می شود در اختلال اتیسم وجود دارد، عبارت است از سایق ضعیف برای انسجام و یکپارچگی کلی، یعنی گرایش نیرومند آدمیان برای تفسیر محرک ها به شیوه ای نسبتا کلی که بر اساس آن بافت گسترده تری را در نظر می گیرند.

با این کار ما می توانیم از میان مجموعه اطلاعات پراکنده و پیچیده، معنای اصلی را استخراج کنیم و به جای جزئیات ظریف ، نکته های اصلی را به خاطر بسپاریم.

گفته شده است که افراد مبتلا به اتیسم، گرایش ضعیفی به انسجام و یکپارچگی کلی دارند و به جای آنکه تصور کلی را در نظر بگیرند، دوست دارند اطلاعات را به صورت پاره پاره پردازش کنند. برای کسی که فاقد توانایی درک انسجام و یکپارچگی کلی است، درک واژگان، ایما و اشاره ها یا احساسات دیگران کاری بس مشکل خواهد بود.

عملکرد افراد مبتلا به اتیسم در تکالیفی که تمرکز بر بخش هایی از یک محرک و نه تاکید بر طرح کلی آن ، موجب تسهیل عملکرد می شود، به طرز چشمگیری خوب است. یک نمونه از این گونه تکلیف ها عبارت است از” آزمون شکل ها نهفته”.

برتری نسبی این افراد در این تکلیف ها شاید به این دلیل باشد که آنها در یک تقسیم بندی خودانگیخته ذهنی، طرح ها را به واحدهای بی معنی و بی ارتباط تجزیه می کنند. این تقسیم بندی خودانگیخته ذهنی برای تسهیل بازسازی طرح کلی با استفاده از مکعب ها یا شناسایی شکلی که در طرح کلی نهفته است، صورت می گیرد.

منبع: onlinelibrary.wiley.com

تیم ترجمه اتیسم آگاهی

اين مطلب را به اشتراك بگذاريد
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *